قابلیت های کلیدی نرم افزار DataFileConverter:

– تبدیل  فرمت های CSV، TXT، TSV، XLS، XML، SQL و HTML به یکدیگر
– اسکژول کردن عملیات
– ذخیره سازی/ بارگذاری سشن ها
– پشتیبانی از خط فرمان
– ساده سازی عملیات تبدیل
– و …