این Metasploitable2 (لینوکس) است

Metasploiable یک ماشین مجازی لینوکس است که عمداً آسیب پذیر است. این VM می تواند برای انجام آموزش های امنیتی ، آزمایش ابزارهای امنیتی و تمرین تکنیک های تست نفوذ معمول استفاده شود.

ورود به سیستم و رمزعبور پیش فرض msfadmin: msfadmin است.

هرگز این VM را در معرض یک شبکه غیرقابل اعتماد قرار ندهید (اگر سؤالی دارید که به این معنی است ، از حالت NAT یا فقط میزبان استفاده کنید).